Aske onsdag

Flere af byens præster og kirker inviterer til en mere end 1000 år gammel tradition, når der onsdagen efter fastelavn holdes meditativ vandring i midtbyen.

Vi går fra Sct. Peders Kirke kl. 19.30 via den fritlagte Suså til fællesgravens minde på Gamle Kirkegård og videre op til Vor Frue Kirke på Præstøvej, hvor vandringen sluttes med en kort gudstjeneste. Afslutningsvis er der kirkekaffe.

Vandringen på ”askeonsdag” indleder de 40 fastedage i kirkernes kalender frem mod påske.

Ved askeonsdagsmessen i Vor Frue Kirke går vi op til alteret og får tegnet korsets tegn på panden med aske eller strøet aske i håret. Brugen af asken er et symbol på forgængelighed. Mennesket er skabt ud af støv og skal blive til støv, ifølge den kristne tro. Asken minder derfor om, at mennesket intet er uden Gud.

Arrangør og medvirkende: Næstved Økumeniske præstegruppe (NØP)

Kai Svendsen udstiller i Birkebjergkirken

Birkebjergkirkens kunstudstilling nr. 100

I mere end 20 år har man i Birkebjergkirken kunnet se mange kunstneres værker på væggene i kirkens café.

Det skal fejres søndag den 20. januar 2019 kl. 12-13.30, hvor billedkunstner Kai Svendsen, Næstved ved kirkens udstilling nr. 100 præsenterer sin kunst med smukke farveindtryk og motiver fra et langt liv som kunstner i Næstved, København og Gudhjem. Formand for Næstved Kunstforening Lis Hansen holder en kort åbningstale, og kunstudvalget byder på lidt ekstra ved dagens kirkekaffe.

Kai Svendsen drev i mange år et serigrafisk trykkeri, og i 1970’erne gik han også over til offset og flyttede til nogle lokaler på Christianshavn. Ved siden af startede han et lille kunst-serigrafi-trykkeri, hvor han ofte gratis lod fattige kunstnere producere værker, som de kunne sælge og overleve på.

I USA har Kai Svendsen opnået at vinde VM som verdens bedste serigrafi-kunstner. Det vidner også om hans format, at han trykte dronning Margrethes plakat til ET FOLKESAGN på det kongelige teater.

Ellers maler Kai Svendsen billeder af naturen i akryl, og det er disse malerier, man vil kunne se på udstillingen i Birkebjergkirken.

Efter ferniseringen den 20. januar og indtil 24. marts 2019 kan udstillingen ses i kirkens åbningstider i forbindelse med gudstjenester, møder og andre aktiviteter, eller efter aftale med Leo Hansen på telefon 5570 0393 / 6169 0393.

Guds fred

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!  Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.  Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.  Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Paulus brev til Filipperne 4,4-7

Aktivitetsklub for nødhjælp

Mission i Polen

Malan Weihe og Wagner Espersen samt Elisabeth Weihe og Jan Juul Nielsen kører jævnligt til Polen med nødhjælp til fattige familier.

Fredagsklubben i Birkebjergkirken er dybt engageret i dette hjælpearbejde. Fra Malan Weihe har vi fået følgende hilsen: ”Nåde være med jer og fred fra Gud og Herren Jesus Kristus.

Jeg vil gerne fortælle jer om vores nødhjælp og det store arbejde, som aktivitetsklubben i jeres kirke gør i den forbindelse. Jeg er meget glad for, at vi er kommet i kontakt med dem. Det er nogle søde, flittige og kreative piger, som det er en fornøjelse at være sammen med.

Vi er en gruppe, som kører nødhjælp og har gjort det i mange år. Vi hjælper Polen og de Baltiske lande. Vi hjælper på hospice, hjem for hjemløse mænd, krisecentre, børnehjem og fattige familier. De mangler alt, også mad.
Vi samarbejder med frikirkerne i de forskellige lande.

Arbejdet vokser hele tiden, sidste skud på stammen er sigøjnere i Ukraine nær den Slovakiske grænse.

Vi takker Gud for, at vi kan være med til at gøre en forskel for mennesker, som lever under fortvivlede forhold. Igen og igen hører vi, hvordan de mennesker, vi hjælper, ikke kan forstå, at nogen, som de slet ikke kender, har en sådan omsorg for dem.”

 

Kirkelige handlinger

Kirkelige Handlinger

Nadver

” Til ihukommelse af mig…..” således begrunder Jesus vores deltagelse i nadveren.
Når Jesus indstiftede nadveren med brød og vin, var det fordi han ønskede, at vi ikke skulle glemme Ham, for alt hvad han gjorde for os ved sin død og opstandelse.

En ” husker”
Ved at spise det brudte brød ved nadverbordet husker du meget bedre at Jesus brød sit legeme på korset for din skyld, og ved at drikke vinen af bægeret, husker du også meget bedre, at Jesus ofrede sit blod for at frelse dig fra dine overtrædelser og synder.


Fællesskab med Jesus

Det er Jesus, der indbyder os til sit bord. Her får vi på en særlig måde mulighed for at dele troens livsfællesskab med ham. Før vi modtager brød og vin, læser vi fra Bibelen: ” Velsignelsens bæger, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Det brød vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme?”

For børn og voksne
I Birkebjergkirken er Nadveren et fællesskabsmåltid for hele familien. Børnene deltager sammen med forældre eller andre voksne. Alle kan være med i skriftlæsninger, trosbekendelsen, lovsange, bøn og forbøn. Ved nadverbordet har vi fællesskab med Jesus og fællesskab med hinanden.

Betjening
Som regel uddeles vin og brød til hver enkelt medens man sidder på sin plads. Ønsker man af en eller anden grund ikke at deltage i nadveren, lader man bare brød og vin gå forbi til den næste. Det er præst, menighedsråd eller andre udvalgte fra menigheden, der tjener ved nadveren. Af hensyn til børnene anvender vi altid alkoholfri vin.

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse er en handling, i hvilken forældrene i menighedens fællesskab takker Gud for det barn de har fået.

I tro på, at børnene hører Gud til, bæres barnet frem for under forbøn og håndspålæggelse at modtage Guds velsignelse. I Handlingen er barnet genstand for menighedens omsorg og forbøn, samtidigt som den udtrykker ønsket om at barnet skal vokse op og leve i Guds kærlighed.

Barnevelsignelsen har sit forbillede i Jesu velsignelse af de små børn.

Dåb

Vi døber, fordi Jesus Kristus har befalet det.
Vi tror ikke, at der i dåben er genfødelse, men at dette alene er i troen på Jesus Kristus.
Birkebjergkirken  har sine rødder i den del af kirkelivet, hvor dåb af voksne er det mest almindelige.
Dåben i Birkebjergkirken er en personlig afgørelse, hvor den troende bekender og bekræfter det liv i Gud, som Jesus Kristus byder os ind i.
Det er afgørende, at give den enkelte person frihed til at følge sin egen samvittighed. Derfor anerkender vi enhver dåb som sker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Dåb af børn sker, fordi vi tror, at alle børn er Guds børn. Vi tror, at hvert eneste barn er skabt i Guds nåde for at tilhøre Gud. Og vi døber de små, fordi Jesus selv tæller børnene med i Guds rige, hvor han i øvrigt anser dem for at være de største.
I Kirkehistorien benævnes det som ” Det Metodistiske Dåbssyn.”

Det teologiske grundlag og syn på dåben er udtrykt i
Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967.

Dåbspraksis

I Birkebjergkirken praktiseres dåb efter følgende vejledning:

Dåb af voksne
Når en person kommer til tro, bør han/hun lade sig døbe, hvis det ikke tidligere er sket. Menigheden praktiserer fortrinsvis dåb af voksne.

Dåb af voksne, som tidligere er døbt
Hvis en person er døbt som barn, men af samvittighedsmæssige eller personlige grunde ikke kan forholde sig til sin dåb, kan han/hun lade sig døbe.

Bekræftelse af tro og dåb
Hvis en person er døbt som barn, men af samvittighedsmæssige eller personlige grunde har behov for at bekræfte sin dåb, kan dette ske. Handlingen fortages i modsætning til dåb uden vand.

Dåb af børn
Forældre skal i samtale tilbydes barnevelsignelse, som er Birkebjergkirkens praksis/tradition. Når troende forældre af samvittighedsmæssige eller personlige grunde fastholder ønsket om dåb af deres barn, kan dette ske.

se også    Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967

Dåbshandlingen
Dåben gennemføres, efter vejledning og inspiration fra Det Danske Missionsforbunds ”Håndbog for Kirkelige handlinger” af 1994, ved en af menighedens ordinære gudstjenester. Handlingen kan efter særlige ønsker og forhold – henlægges til naturen, hjem, hospital eller en særlig dåbsgudstjeneste.

Det forudsættes:
– at der udføres én form for dåb (barn/voksen) i den enkelte    gudstjeneste. Dog vil der i samme gudstjeneste efter ønske kunne gennemføres husstandsdåb.
– at én præst/ dåbsforretter udfører dåben i samme gudstjeneste.

Samvittighedsfrihed for præst/dåbsforretter
Når præst/dåbsforretter af samvittighedsmæssige grunde ikke kan foretage ovenstående dåbshandlinger, skal præst/dåbsforretter og menighedsråd i samråd med de som ønsker dåb, tilkalde en anden præst/dåbsforretter fra menigheden eller Det Danske Missionsforbund.

Dåbsundervisning
Før dåbshandlingen skal alle dåbskandidater modtage dåbsundervisning ud fra Bibelen, Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967 samt Vejledning til dåbspraksis i Birkebjergkirken. Undervisningen foretages af menighedens præst. Såfremt menigheden er uden præst, foretages undervisningen i samråd med menighedsråd.

Frikirkelig konfirmation

I Birkebjergkirken er frikirkelig konfirmation en festgudstjeneste, som afslutter undervisningen for årets konfirmander. I gudstjenesten understreger konfirmanderne centrale sandheder i Guds ord og modtager desuden Guds velsignelse under bøn og håndspålæggelse.

Den apostolske trosbekendelse

 Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens skaber,

og på Jesus Kristus hans enbårne søn vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige almindelig kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen.

Mere om Birkebjergkirken

Mere om…

Evangeliske trossamfund
Fra midten af det forrige århundrede og nogle årtier frem dannedes i Danmark en række frikirker, der til daglig betegnes som evangeliske trossamfund. De har den kristne, apostolske trosbekendelse “Jeg tror på Gud fader, Den Almægtige, himmelens og jordens skaber …”fælles med Folkekirken.

Det danske Missionsforbund
Det danske Missionsforbund er et af disse frikirkesamfund. Det blev stiftet i 1888 og tæller 23 lokale menigheder i Danmark. Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, 4700 Næstved er en af dem.

En frikirke åben for alle

“Hvorfor kan I ikke gå i kirke sammen med os andre?”
“Er jeres tro bedre?”
“Er vi andre ikke gode nok?”
“Har I mere af sandheden end vi?”

Som frikirkemedlemmer stilles vi ofte lignende spørgsmål, som for så vidt er meget forståelige; men de tillægger frikirke-idéen en holdning, som ikke er til stede – i hvert fald ikke i dag.
Frikirketanken er baseret på ønsket om at være en målrettet og handledygtig kirke, hvor man tør afstikke en linie og sige: Sådan opfatter vi i fællesskab evangeliets udfordring til os som kirke og enkeltpersoner. Og det vil vi leve ud efter bedste evne. Der siges ikke hermed, at andre tror eller tænker forkert, men at sådan vil vi gøre for at fungere som kirke.

Et åbent fællesskab
At en frikirke som Birkebjergkirken samtidig med sin målrettethed er et åbent og bredt fællesskab, ses dels af det børnearbejde, der strækker sig ud over medlemmernes børn, dels af kirkebesøget, hvor der ofte er deltagere, som ikke har relationer til kirken. En frikirke er på ingen måde en lukket loge, som kun byder medlemmer velkommen. For Birkebjergkirken gælder det, at den ønsker at være kirke og skabe et gudstjenestefællesskab for så mange, som har brug for det i kortere eller længere tid.

Hvad er forskellen?

En af de iøjnefaldende forskelligheder mellem en frikirke som Birkebjergkirken og Folkekirken er gudstjenesteformen. Gudstjenesten er ikke bundet til en bestemt form, og præsten er således heller ikke bundet til at prædike ud fra en given tekstrække. Ved Birkebjergkirkens møder og gudstjenester er der som regel mange medvirkende. Foruden præsten er der en mødeleder, der læser afsnit fra Bibelen, andre der beder og igen andre der synger. Til tider er ordet helt frit i nogle minutter, hvilket giver mulighed for spontan medvirken fra menigheden i form af korte indtryk og beretninger fra hverdagen.

Økonomi
En anden forskel er, at i en frikirke betaler medlemmerne alt selv, både kirkebyggeri, daglig drift og præstens løn. Der er imidlertid ingen tvungen “kirkeskat”; men de fleste er klar over, at hvis man vælger at tilslutte sig en frikirke, så er man forpligtet på de fælles beslutninger, der tages på menighedsmøderne – også hvad økonomien angår.

Andre forskelligheder
I Birkebjergkirken lever man side om side med en del forskellige meninger, når det gælder teologiske spørgsmål. Samtidig med udskillelsen fra Folkekirken bevirkede kontakten med andre kirker rundt om i verden, at Det danske Missionsforbund fik en bredere platform, hvad angår forskellige lærespørgsmål.

Samvittighedsfrihed, åbenhed over for andre kirker og den enkelte menigheds ret til selv at bestemme er typiske holdninger i Det danske Missionsforbund.

Nogle er døbt som børn, andre (de fleste) er blevet døbt som voksne. Dåbens form og tidspunkt anses ikke for at være specielt afgørende. Derimod er man enige om, at alle bør døbes, og at det afgørende er, at den enkelte finder tro på Jesus Kristus, som man døbes til.

Et værested

Fællesskab med mennesker
Ud over gudstjenesten i Birkebjergkirken ønsker vi at tilbyde mange former for fællesskab. Du vil således finde mange interessegrupper og aktiviteter, der giver fællesskab med mennesker i alle aldre.

Sang af hjertens lyst
Det siges ofte, at der synges meget i frikirkerne. Det er helt sandt. Og bredden er stor. Der synges af hjertens lyst lige fra århundredgamle, solide salmer til små lovsange, der blev født i går og måske blot holder et år. Ind imellem synges sange og åndelige viser fra forrige århundrede og moderne salmer. Korsang, både rytmisk og mere klassisk, kvartetter, duetter, soloer og børnekor – alt findes og praktiseres med glæde og begejstring. I det hele taget er spontanitet og formidling af budskabet nøgleord i udøvelsen af sang og musik.

Koncerter
I Birkebjergkirken afholdes af og til en koncert, hvor gospelsang, korsang, musikalske grupper og solister fylder kirkerummet med sang og musik. Den gode akustik og det moderne udstyr giver ideelle forhold til mange former for musik og sang.

Kirkekaffe
Efter hver gudstjeneste indbydes alle til fællesskab og kaffe på kirketorvet.

Kunst
På kirketorvet udstiller lokale kunstnere deres kunst, dette foregår ved fernisering og foredrag.

Bøger og musiksalg
I kirkens forhal kan man købe kristen litteratur. Titler, som ikke findes på lager, kan selvfølgelig fremskaffes.

Gudstjenester på CD
Kirkens gudstjenester optages på CD. Disse CD’er kan lånes af alle, som ønsker det.